Lični podaci primaoca lizinga

Podaci o zaposlenju / prihodima

Podaci o mesečnim izdacima / rashodima

Podaci o imovini

Obavezujemo se da ćemo Vas u slučaju promene vlasničke i kontrolne strukture, u pisanoj formi obavestiti o istom.
U skladu sa članom 10. Zakona o zaštiti podataka ličnosti, dajem izričitu saglasnost da Porsche leasing SCG d.o.o. ima pravo da podatke iz ovog dokumenta, ukoliko se ukaže potreba za tim, prosledi u centralnu bazu podataka Volkswagen AG grupe, članovima Porsche Finance Group, članovima svojih organa, svojim osnivačima, zaposlenima u Porsche leasing SCG d.o.o., spoljnom revizoru, drugim licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima.
Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđujem da su dati podaci u okviru Zahteva i Izjave u potpunosti istiniti.

Fizička lica

Porsche Leasing zadržava pravo da zatraži dodatna dokumenta radi procene boniteta podnosioca zahteva.

Porsche Leasing zadržava pravo da zatraži dodatna sredstva radi obezbeđenja plaćanja po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu, kao što su solidarni jemac i drugo.
Vozila koja Porsche Leasing daje na lizing moraju biti potpuno kasko osigurana, uključujući i rizike od krađe i utaje.
Kasko osiguranje možete zaključiti sa Uniqa osiguranjem, Generali osiguranjem Srbija, Dunav osiguranjem i Wiener Stadische osiguranjem.

Napomena:
Da bi zahtev ušao u proceduru obrade, obavezno je popunjavanje Zahteva u celosti, uz dostavljanje celokupne dokumentacije za procenu boniteta kao i kopije ličnog dokumenta podnosioca zahteva.
Jemac popunjava zahtev u celosti.
Primalac lizinga - fizičko lice, izjavljujem da ću Ugovor/e o finansijkom lizingu zaključiti u svoje ime i za svoj račun i da nema prikrivenih poverilačkih odnosa sa drugim pravnim i/ili fizičkim licima po osnovu zaključenja ovog/ovih Ugovora.