Podaci o pravnom licu

Podaci o poslovanju na dan

Podaci o imovini pravnog lica podnosioca zahteva


*(popunjava jemac)

Na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca, pod krivičnom i materijlnom odgovornošću izjavljujemo da su tačni navedeni podaci o stvarnom vlasniku (fizičkom licu):

A. Privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica:

Opcija Ia

*Izabrati opciju DA u slučaju da stvarni vlasnik obavlja ili je obavljao funkciju stranog funkcionera u državnim institucijama u inostranstvu ili u međunarodnoj organizaciji. Opciju izabrati u slučaju da je stvarni vlasnik član uže porodice ili uži saradnik stranog funkcionera sa kojim ostvaruje zajedničku dobit (zajednička vlasništva, bliski poslovni odnosi)
**Izabrati opciju DA u slučaju da je stvarni vlasnik funkcioner ili je bio u državnim institucijama u zemlji ili u međunarodnim organizacijama. Opciju izabrati u slučaju da je stvani vlasnik član uže porodice ili uži saradnik funkcionera sa kojim ostvaruje zajedničku dobit (zajednička vlasništva, bliski poslovni odnosi)

Opcija Ib

Za svakog navedenog stvarnog krajnjeg vlasnika obavezno je dostavlajnje kopije validnog ličnog dokumenta (pasoša za strane državljane, lične karte ili pasoša za državljanje Repulike Srbije) Ukoliko vlasnička struktura krajnjih vlasnika ne odgovara Opciji Ia i Ib, obavezno je odabrati jednu od preostalih šest opcija.

Opcija II

Opcija III

Krajnji vlasnik je akcionarsko društvo koje se kotira na berzi u , a čiji akcionari imaju manji udeo od 25% u ukupnom broju akcija.

Opcija IV

Opcija V

Opcija VI

Opcija VII

Obavezujemo se da ćemo Vas u slučaju promene vlasničke i kontrolne strukture, u pisanoj formi obavestiti o istom.
U skladu sa članom 72. Zakona o privrednim društvima Porsche Leasing SCG d.o.o. ima pravo da podatke iz ovog dokumenta, ukoliko se ukaže potreba za tim, prosledi u centralnu bazu podataka Volkswagen AG grupe, članovima Porsche Finance Group, članovima svojih organa, svojim osnivačima, zaposlenima u Porsche Leasing SCG d.o.o., spoljnom revizoru, drugim licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima.
Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđujem da su dati podaci u okviru Zahteva i Izjave u potpunosti istiniti.

Pravna lica:

Porsche Leasing zadržava pravo da zatraži dodatna dokumenta radi procene boniteta podnosioca zahteva.
Porsche Leasing zadržava pravo da zatraži dodatna sredstva radi obezbeđenja plaćanja po osnovu Ugovora o finansijkom lizingu, kao što su solidarni jemac i drugo.
Vozila koje Porsche Leasing daje na lizing moraju biti potpuno kasko osigurana, uključujući i rizike od krađe i utaje. Kasko osiguranje možete zaključiti sa Uniqa osiguranjem, Generali osiguranjem Srbija, Dunav osiguranjem i Wiener Stadische osiguranjem.

Primalac lizinga - pravno lice, kao zakonski zastupnik primaoca lizinga izjavljujem da ću Ugovor/e o finansijkom lizingu zaključiti u ime i za račun pravnog lica - primaoca lizinga kao i da po osnovu zaključenja ugovora ne postoje prikriveni poverilački odnosi sa drugim pravnim i/ili fizičkim licima.