Podaci o preduzetniku

Podaci o poslovanju na dan

Podaci o imovini preduzetnika podnosioca zahteva


*(popunjava jemac)

Obavezujemo se da ćemo Vas u slučaju promene vlasničke i kontrolne strukture, u pisanoj formi obavestiti o istom.
U skladu sa članom 72. Zakona o privrednim društvima Porsche Leasing SCG d.o.o. ima pravo da podatke iz ovog dokumenta, ukoliko se ukaže potreba za tim, prosledi u centralnu bazu podataka Volkswagen AG grupe, članovima Porsche Finance Group, članovima svojih organa, svojim osnivačima, zaposlenima u Porsche Leasing SCG d.o.o., spoljnom revizoru, drugim licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima.
Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđujem da su dati podaci u okviru Zahteva i Izjave u potpunosti istiniti.

Preduzetnici koji plaćaju porez paušalno

Preduzetnici koji plaćaju porez po realizaciji

Porsche Leasing zadržava pravo da zatraži dodatna dokumenta radi procene boniteta podnosioca zahteva.
Porsche Leasing zadržava pravo da zatraži dodatna sredstva radi obezbeđenja plaćanja po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu, kao što su solidarni jemac i drugo.
Vozila koja Porsche Leasing daje na lizing moraju biti kasko osigurana od rizika krađe i utaje.
Kasko osiguranje možete zaključiti sa Uniqa osiguranjem, Generali osiguranjem Srbija, Dunav osiguranjem i Wiener Stadische osiguranjem.

Napomena:
Da bi zahtev ušao u proceduru obavezno je popunjavanje Zahteva u celosti, uz dostavljanje celokupne dokumentacije za procenu boniteta kao i kopije ličnog dokumenta podnosioca zahteva.
Žirant popunjava zahtev u celosti.

Primalac lizinga - preduzetnik, izjavljujem da ću Ugovore/e o lizingu zaključiti u svoje ime i za svoj račun i da nema prikrivenih poverilačkih odnosa sa drugim pravnim i/ili fizičkim licima po osnovu zaključenja ovog/ovih Ugovora.